Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

1 Optie :

Indien geen optietermijn bepaald is zijn onze offertes vrijblijvend.

2 Bestellingen.

Elke bestelling is slechts geldig na onze schriftelijke bevestiging. De voorwaarden van de bestelling zijn uitsluitend deze van onze bevestiging, aangevuld met onze algm. Verkoopvoorwaarden. Dit is eveneens het geval wanneer andere voorwaarden op de door de klant bezorgde opdracht zouden zijn vermeld.De algm. Verkoopsvoorwaarden vervolledigen de bijzondere voorwaarden welke op onze orderbevestigingen voorkomen. Bij eventuele tegenspraak hebben de bijzondere voorwaarden van onze orderbevestiging voorrang. Wij behouden ons het recht voor om tijdens de uitvoering van de bestelling waarborgen tot betaling van de klant te eisen. Bij gebrek aan tijdige en/of voldoende waarborg, enige wanbetaling, faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord of uitstel van betaling of ontbinding of in vereffeningstelling, publicatie van geprotesteerde wissels, dagvaarding voor de rechtbank ingevolge achterstallige betaling, opening dossier bij een dienst ter opsporing van bedrijven in moeilijkheden, persberichten over slechte solvabiliteit, of kennelijk onvermogen van de klant, overlijden, of verkoop, overdracht, in pandstelling, of inbreng in een maatschappij van het handelsfonds of de uitrusting van de klant, alsook wanneer de klant niet tijdig een wissel accepteert worden de uitstaande bedragen, ook die de klant verschuldigd is aan onze verwante firma’s, onmiddellijk opgeëist zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, en ondanks vooral toegestane betalingsvoorwaarden en/of het trekken van wissels of orderbriefjes en/of overeengekomen gespreide leveringen, en hebben wij het recht al onze verbintenissen te schorsen of te annuleren zonder tussenkomst v d rechter met een aangetekende brief, zonder dat wij daardoor tot enige schadevergoeding kunnen aangesproken worden en onverminderd ons recht op schadevergoeding.

3. KWALITEIT EN AANVAARDING

Het gebruik ervan, of afvullen in onze producten, impliceert de aanvaarding en totaal akkoord v d klant met de geleverde kwaliteit. Onze verantwoordelijkheid aangaande geleverde verpakkingen houdt steeds op, vanaf het ogenblik dat afgevulde verpakkingen door onze klant verzonden of gestockeerd worden. De klachten betreffende de geleverde waren of uitgevoerde werken die niet toezenden v d factuur, zullen niet aanvaard worden. Al deze klachten dienen te gebeuren bij aangetekende brief. Chemische of technische adviezen worden zowel schriftelijk als mon,deling verstrekt naar ons beste weten, waarvoor geen enkele aansprakelijkheid kunnen aanvaarden. Het is de klant die verantwoordelijk is indien de gekozen verpakking ongeschikt blijkt. Wij behouden ons het recht voor ten allentijde wijzigingen aan onze verpakking aan te brengen welke wij om welke reden ook, nuttig achten. In principe voldoen onze verpakkingen enkel aan de specificaties welke op de orderbevestiging vermeld staan. In het specifiek geval van binnenbeklede verpakking veronderstellen wij dat de klant zelf de proef doet omtrent de chemische bestendigheid ervan ten opzichte v zijn product. Indien wij bij die proeven behulpzaam zijn of ze eventueel voor de rekening v d klant uitvoeren worden de bekomen resultaten enkel ten titel van informatie medegedeeld. In dat geval nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid. Wij verzekeren enkel dat voor de gebruikte binnenbekleding de manier van aanbrengen dezelfde is als deze welke wij voor de geleverde monsters gebruikt hebben.

4. LEVERINGSTERMIJNEN

De vastgestelde leveringstermijnen binden ons niet, deze zijn slechts een schatting. Een eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot verbreking v d overeenkomst of tot enige schadevergoeding. Als de vertraging of de onmogelijkheid tot uitvoering v h contract te wijten is aan bevel v d overheid, intrekking of einde v vergunning, overmacht, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, betoging, defecten, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstof of arbeidskracht of vervoermiddelen, gewijzigde economische omstandigheid, vandalisme, buitengewone weersomstandigheid, ongevallen en alle omstandigheden die buiten onze wil de normale gang van zaken verstoren hebben wij het recht voor de nog niet uitgevoerde verbintenissen het contract per aangetekende brief en zonder tussenkomst v d rechtbank onbestaande te verklaren zonder kosten noch vergoedingen voor beide partijen.

5 VERZENDING

Het vervoer der goederen, hetzij naar het adres v d klant, hetzij naar de door hem aangeduide plaatsen, gebeurt steeds uit behulpzaamheid en dienstvaardigheid, ten laste en op risico van genoemde klant, en zonder verantwoordelijkheid voor ons, zelfs indien de goederen vrachtvrij geleverd worden.
 

6. PRIJZEN

De opgegeven prijzen zijn enkel geldig voor de hoeveelheid en de duur welke op onze orderbevestiging voorkomen. Supplementaire hoeveelheden worden als een nieuwe overeenkomst beschouwd en kunnen eventueel aan andere prijzen worden geleverd.
 

7. BETALING

Al onze facturen zijn te betalen binnen de dertig dagen na het einde van de maand van de factuurdatum zonder korting te Dendermonde in België op onze bankrekening vermeld op onze factuur. Het trekken van een wissel of cheque geldt slechts als betaling op de dag dat wij onvoorwaardelijk het wissel- of chequebedrag ontvangen hebben, en betekent geen verzaking van onze voorwaarden. Alle eventuele kosten zijn ten laste van de klant. Bij niet-betaling op de vervaldag is, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, een intrest verschuldigd van 12% per jaar op het schuldsaldo, bovendien verhoogd met 15% met een minimum van €125,00 en een maximum van €1860 zelfs bij toekenning van termijn van respijt.
 

8 RECHTSMACHT

Voor alle betwistingen zijn alleen de Belgische rechtbanken in eerste aanleg te Dendermonde of de Vrederechter van Dendermonde bevoegd. We behouden ons echter het recht voor de betwisting voor elke andere bevoegde rechtbank te
brengen.
 

9 ALGEMENE CLAUSULE

De bepalingen die door onze algemene verkoopsvoorwaarden ;of door de bijzondere voorwaarden van iedere overeenkomst vastgesteld zijn, kunnen ons niet verhinderen onze rechten te doen gelden voor het vorderen van vergoeding van alle schade ofwel voor het instellen van alle niet uitdrukkelijk voorziene rechtsvorderingen.
 

10 EIGENDOMSVOORBEHOUDDE VERKOCHTE OF GELEVERDE GOEDEREN OOK ALS ZIJ BEWERKT OF GEBRUIKT WERDEN, WORDEN ENKEL EIGENDOM VAN DE KLANT NA VOLLEDIGE BETALNG ERVAN,

en na betaling van de intresten, schade en kosten. Het risico van de goederen gaat over op de koper zodra onze goederen onze werkhuizen verlaten. Wij hebben het recht de geleverde producten zonder tussenkomst van de rechtbank
terug te nemen. De klant geeft bij deze daartoe toestemming tot het betreden van de plaatsen waar de goederen zich bevinden. tOnze uitoefening van ons eigendomsvoorbehoud geldt niet als ontbinding van de overeenkomst. Wij hebben het recht deze goederen uit de hand of per opbod te verkopen. De opbrengst zal na aftrek van de verkoopkosten verrekend worden met de verbintenissen van de klant. Een eventueel overschot zal de klant ten goede komen. Het overschot van de klant blijft ons verworven als schadevergoeding, en zal desgevallen aangerekend worden op de verbintenissen van de klant